IoT
Diaľkové odpočty meračov energií, skúsenosti a perspektíva
28.2.2017
1

logoMACRO

 

Od roku 2005 sa naša spoločnosť venujeme nasadzovaniu rádiových  technológií pre diaľková odpočty meračov energií – plyn, voda.  Našim riešením je v súčasnosti odčítaných  250 000 vodomerov, plynomerov v SR, ČR, s prepojením na is- USYS.net  alebo  SAP.

V tomto príspevku uvádzame významné skúsenosti z nasadzovaním technológií pre hrmadný odpočet.

Technológie  určené na projekty „smart metering“ – wMbus, Wavenis  používané na trhu SR a ČR umožňovali dva spôsoby  rádiových  odpočtov –  buď pochôdzkou cez mobilný terminál alebo prenos nameraných údajov na diaľku,  na server dodávateľa energie cez GSM/GPRS sieť, odpočty cez  pevnú   sieť.

Jednou  z podstatných požiadaviek distribučných spoločností pri realizácii systémovej integrácie bolo rešpektovať zaužívané odpočtové trasy.. Vyvinuli sme  serverovú  aplikáciu, kde bola spracovaná  informáciu  v akom režime   je vodomer, plynomer cez rádio dostupný. Po vyhodnotení, aplikácia buď vyvolala odpočet cez pevnú sieť alebo požiadavka na odpočet bola prenesená  do mobilného zariadenia, s ostatnými  informáciami o odbernom mieste. V jednej  odpočtovej trase  sa nachádzali merače bez rádiových modulov aj s rádiovými modulmi.

Pevné siete,  napriek vysokému komfortu pri získaní dát, sa ukázali pre distribučné spoločnosti náročné z hľadiska údržby vo vlastnej réžii.

Projekty pre vodárenské spoločnosti   vyžadovali inštaláciu niekoľkých opakovačov na trase koncový bod-GSM koncentrátor,  kvôli nízkej priepustnosti signálu zo šachty

V plynárenstve, vzhľadom na umiestnenie plynomerov vo  vonkajšom prostredí, bola situácia o niečo priaznivejšia,  ale pri rozsiahlych lokalitách sa inštalácii opakovačov nedalo vyhnúť.

Z uvedených dôvodov pri hromadnom nasadení,  distribučné spoločnosti preferovali   mobilné  rádiové  odpočty .

Príchod nových IoT technológií – Sigfox, LoRa, NB-IoT  dáva priestor na odstránenie nárokov na údržbu pevných sietí, poskytuje možnosť prenájmu sietí a ostatnej infraštruktúry, pri projektoch hromadného nasadenia odpočtov meračov pre dodávateľa energií.  Veríme, že nastáva nová éra v oblasti smart metering.

Ďalej identická   pevná sieť IoT ,  okrem realizácie diaľkových odpočtov pre účely fakturácie,  umožní monitorovať abnormálne a havarijné  stavy na koncových bodoch a v sieti, úniky energií, spätný chod, prietokové maximá, minimá, a iné veličiny cez impulzný snímač. Iné typy senzorov  môžu  merať  a prenášať na server dodávateľa  bežné  technologické  údaje o stave rozvodnej siete.

Domnievame sa,  na základe 12 ročných skúseností v tejto oblasti, že  aj naďalej budú   distribučné spoločnosti kombinovať spôsob získavanie  dát z meračov – pochôdzkou manuálny záznam  alebo prenos rádiom,   s odpočtami cez  pevnú sieť.  Primárne z hľadiska ekonomických ukazovateľov – podľa spotreby energií , početnosti odpočtov, dosahu signálu  a iných relevantných kritérií.

Z uvedeného vyplýva, že pred dodávateľmi technológií  pre smart metering na báze IoT sietí  stojí úloha, poskytnúť jednu technologickú platformu – aplikačný SW, HW pre všetky možné spôsoby  hromadných odpočtov dát – mobilný , pevný odpočet, vizuálne odčítanie a záznam do mobilného zariadenia.

Ďalej bude vítaným benefitom,  ak nové siete LoRa, Sigfox  NB-IoT budú poskytovať informácie technologickej povahy z distribučnej siete. Pre dodávateľov technológií  to znamená, že okrem impulzných snímačov by mali poskytnúť aj  senzory  pre zber analógových, digitálnych veličín, ultrazvukové   senzory  s konektivitou do sietí  IoT.

Naša spoločnosť chce zúročiť získané skúsenosti, intenzívne sa angažujeme v uvedenej oblasti , adaptujeme naše SW produkty pre nové technológie, vyhľadávame dodávateľov senzorov.

Spoločnosť  bola schválení ako   systémový integrátor pre  poskytovateľov sietí LoRa,  Sigfox,  vieme spracovať informácie prenášané z impulzných snímačov, komunikujeme s telekomunikačnými operátormi, kde je predpoklad, že vybudujú siete  NB-IoT .

Znalosť trhu nás oprávňuje ku konštatovaniu, že ponuka riešení od spoločnosti   Solidus Tech, s.r.o. pre vodárenské spoločnosti je  v súčasnosti najkomplexnejšia ponuka pre technológie Sigfox a LoRa a plne reflektuje požiadavky z praxe.

MACRO_COMPONENT

Obr. Jednotná platforma pre všetky typy odpočtov, výmena údajov s IS spoločnosti

Február 2017

Ing. Boleslava  Gáboríková